Céljaink

1./ A természeti és kulturális örökség megőrzése, a vidék önfenntartó képességének fokozása, a szociális gazdaság megteremtése

Számunkra elsődleges a helyi értékek, szokások, hagyományok és termékek feltárása, valamint újjáélesztésének elősegítése. Ezért törekszünk a helyi termékek országos és országhatáron átnyúló marketingjének támogatására, ösztönözzük a helyi piacok létrehozását. Térségi szinten összehangolva rendezvényeket, programokat szervezünk, illetve részt veszünk azok koordinálásában, mindezt az egyedi tájjelleghez igazodó programok megőrzésével, újjáélesztésével. Fontos számunkra a mezőgazdaság termelőképességének megtartása, a térség önellátási képességének növelése is.

 

2./ Környezet- és természetvédelem

Nemcsak beszélünk róla, hanem teszünk is a helyi természeti környezet fenntarthatóságának javítása érdekében. Egyesületünk egyik fókuszában a fenntartható életmóddal kapcsolatos tudatformálás, az energiatudatos gondolkodás elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó programok szervezése áll. Törekszünk a megújuló energiaforrások jelentősebb mértékű hasznosításának elősegítésére, mindezt használatuk minél szélesebb körben történő megismertetésével, tudatosításával és alkalmazásával, illetve mintaprojektek megvalósításával. Célunk a helyi energiafüggés csökkentése és az energiaszerkezet diverzifikálása. Mindezek elérése érdekében népszerűsítjük a kerékpáros és a tömegközlekedés használatát, valamint ösztönözzük infrastruktúrájuk fejlesztését.

 

3./ Kistérségi kohézió erősítése

Valljuk: a területfejlesztés javítása érdekében szükséges a bevált gyakorlatok és a közös megoldások megismerése. A kistérségi kohézió erősítése érdekében mind az európai uniós, mind a hazai pályázati források felkutatásával igyekszünk elősegíteni a régió hatékony fejlődését, a közös projektek megvalósítását. Céljaink eléréséhez az információgyűjtés, -szelektálás, -rendszerezés, -feldolgozás mellett szükségesnek tartjuk egy közös információs adatbázis kidolgozását és működtetését. Ugyanígy fontos egy helyi civil fórum működtetése, műhelyfoglalkozások, partnertalálkozók megszervezése, a partnerkapcsolatok létrehozásának ösztönzése. Emellett egyesületünk szakmai támogatással, a kapcsolatok ápolásával és közös projektek kidolgozásával segíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttműködését, a civil szervezetek munkáját. Fontosnak tartjuk a szomszédos, európai uniós tagállamok társadalmi szervezeteivel folytatott együttműködést, mint ahogy az egyesület céljai mentén a civil szervezetek, az oktatási, a felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra kapcsolatainak fejlesztését. Ehhez közreműködünk a civil szervezetek hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon, valamint kiadványokban, az elektronikus és az írott szakmai sajtóban való megjelenésében.

 

4./ Foglalkoztatás. Munkaerőpiaci szolgáltatások feltérképezése a térségben

Egy térség fejlődését jelentős mértékben meghatározza a foglalkoztatottság szintje, ezért munkaerőpiaci felmérések és adatbázisok készítésével, ezekhez kapcsolódóan munkaerőpiaci foglalkoztatási információk nyújtásával, minőségirányítási rendszer bevezetésével segítjük az itt lévő munkáltatókat és munkavállalókat. A helyi gazdasági és oktatási szereplők körében felmérjük a szervezeti kapacitásokat és potenciálokat, a képzési, a munka- és gyakornokihely-kínálatot, valamint a tanácsadási szolgáltatások iránti igényt. Az álláskeresőket munkába állást elősegítő képzési lehetőségek megszervezésével, álláskeresési technikák oktatásával segítjük, mint ahogy munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadást és munkavállalói képességeket fejlesztő csoportos foglalkozásokat is szervezünk számukra. Elhelyezkedésüket megkönnyíti az álláskereső klub, a rehabilitációs mentori szolgáltatás, valamint képzési és állásbörze megszervezése.

 

5./ A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának elősegítése

Egyesületünk elkötelezett a hátrányos helyzetből fakadó problémák mérséklésében, a szociális hátrányok kompenzálásában. Ezek érdekében nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatokat valósítunk meg és az egyesület tagtelepülésein tanodákat hozunk létre. A hátrányok legyőzése érdekében tudatos életpályaépítést, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységeket biztosítunk az érintetteknek. Egészségvédelmi programokat, drogprevenciós foglalkozásokat tartunk a fiataloknak, és mentális fejlődésük érdekében fontosnak tartjuk szabadidős, művészeti és sportprogramok, klubfoglalkozások, műhelymunkák megszervezését.

 

6./ Az ép és a fogyatékossággal élő személyek társadalmi kapcsolatainak erősítése

Célul tűztük ki a fogyatékossággal élő személyek társadalmi elfogadásának javítását, érzékenyítő programok megszervezése által társadalmi kapcsolataik erősítését. Az érzékenyítés mind a köznevelés rendszerén, mind családon belül megtörténhet művészeti, kulturális, szabadidős és sportprogramok megszervezése, lebonyolítása által. Elengedhetetlennek tartjuk a fiatalabb generáció tagjait megismertetni a fogyatékossággal élők életével, értékeivel, ezért is nyújtunk a társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatásokat. Tevékenységünk kiegészül a fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítésével és a kapcsolódó szolgáltatásokkal, pl. együttműködés más civil szervezetekkel, mozgássérült és fogyatékkal élő emberek segítése.

 

7./ Tudatos felelősségvállalás, önkéntesség tanítása

A jövő záloga, hogy a fiatalabb generációt szélesebb körben megismertessük az önkéntességgel, ezért kifejezetten a fiatalokat célzó interaktív workshopokat, rendezvényeket, kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk. Lehetőséget biztosítunk számukra a civil szervezetek működésének feltérképezésére, a munkájukba való bekapcsolódásra, megmutatjuk, hogy hol találhatják meg az érdeklődési körüknek megfelelő közösségeket, esetleg miként alapíthatnak saját szervezetet.

 

8./ Idősek és nyugdíjasok felkarolása, támogatása

Egy társadalom értékmérője, hogy miként bánik az idősebb tagjaival. Egyesületünknek fontosak azok az emberek, akik megteremtették jelenlegi életünk alapjait, ezért szabadidős programokkal, kulturális, társas, játékos és mozgásos tevékenységekkel rekreációs lehetőséget teremtünk számukra. Prevenciós előadásokat, szűrővizsgálatokat szervezünk a testi-lelki teljesítőkészség és -képesség helyreállítása, segítése érdekében, és a fiatalok programszervezésbe való bevonásával igyekszünk megakadályozni az idősek izolációjának kialakulását.